Privacyverklaring

De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als de cliënt gebruik wenst te maken van diensten van Voeding & Dieet Echt-Susteren, dan zijn hiervoor enkele gegevens noodzakelijk. Deze gegevens kunnen worden verstrekt middels telefoon, website, contact met de diëtist of via de mail. Hierbij valt te denken aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens verwijzer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polis-nummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Voeding & Dieet Echt-Susteren gebruikt deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Met behulp van deze gegevens wordt een persoonlijk dieetadvies opgesteld, waarna dit wordt verstrekt aan de cliënt.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van de cliënt. Dit wordt alleen gedaan wanneer daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Voeding & Dieet Echt-Susteren deze persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling te bewaren.

Delen met anderen

Voeding & Dieet Echt-Susteren zal de gegevens indien noodzakelijk en met instemming van de cliënt verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk hierbij aan rapportage aan verwijzer of de overdracht naar andere instelling bij opname). Voeding & Dieet Echt-Susteren heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Voeding & Dieet Echt-Susteren heeft overeenkomsten met ICT en hosting-organisaties om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Voeding & Dieet Echt-Susteren blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

De cliënt heeft het recht de eigen persoonsgegevens en medisch dossier in te zien, te (laten) corrigeren of deels te laten verwijderen. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen per mail of telefonisch. Daarna dient een afspraak te worden gemaakt. Om aan te tonen dat het hierbij gaat om de juiste gegevens, dient de cliënt een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Beveiliging

Voeding & Dieet Echt-Susteren neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de cliënt desondanks de indruk hebben dat deze gegevens onvoldoende beveiligd zijn, de gegevens onjuist bewaard worden of zonder toestemming van de cliënt worden verwerkt of gedeeld, dan kan hij zich in verbinding stellen met de behandelend diëtist via 0475-470333 of via info@dietist-echt-susteren.nl.

Meer informatie

Als er vragen zijn over het gebruik van persoonsgegevens door Voeding & Dieet Echt-Susteren kan er contact opgenomen worden met de diëtist via 0475-470333 of via info@dietist-echt-susteren.nl.

Voor meer informatie over privacy kan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geraadpleegd www.autoriteitpersoonsgegevens.nl