Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden van Voeding & Dieet Echt-Susteren.

Opdrachtnemer

Naam bedrijf: Voeding & Dieet Echt-Susteren
KvK nummer: 67684858
Rechtsvorm: Maatschap
De diëtisten die werkzaam zijn voor Voeding & dieet Echt-Susteren zijn in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en mogen de titel diëtist gebruiken. Daarnaast zijn de diëtisten ingeschreven bij de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) en in het (basis)register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de cliënt.

De cliënt moet zich kunnen legitimeren bij zorgverleners: die moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Om die reden dient de cliënt een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Verwijzing en Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Dieetadvisering kan plaats vinden nadat de patiënt een verwijzing van de huisarts kan overleggen, of nadat er een screening heeft plaatsgevonden in het kader van Directe Toegankelijkheid Diëtetiek.

Bij Directe Toegankelijkheid Diëtetiek komt u zonder verwijzing: de diëtist inventariseert dan of er alarmerende signalen zijn en of de klacht en hulpvraag van de cliënt binnen het domein van de diëtetiek vallen. De duur van de screening is 15 minuten. De screening wordt bij niet vervolgen van de behandeling betaald door de cliënt.

De behandeling kan deel uitmaken van ketenzorg. In dat geval geeft u toestemming aan de huisarts/praktijkondersteuner voor de verwijzing en een beperkte inzage in de gegevens van de cliënt.

De diëtist houdt de verwijzer op de hoogte van de voortgang van behandeling: na de intake, bij afsluiten van de behandeling en vaker indien nodig.

Kosten behandeling

In het basispakket van de zorgverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed. In aanvullende pakketten kan een extra bedrag of extra uren voor dieetadvisering zijn opgenomen. Ook kan er een aanvullend bedrag voor voedingsadvies door de diëtist zijn opgenomen. Voeding & Dieet Echt-Susteren heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor het geven van dieetadvisering. Hierbij zijn de tarieven vastgesteld door de zorgverzekeraar. Houdt rekening met het eigen risico.

De cliënt dient zich te informeren over de kosten van dieetadvisering via de zorgverzekeraar of behandelend diëtist.

De diëtist declareert de behandeltijd per kwartier bij de zorgverzekeraar.

Bij het overschrijden van het aantal uren waarvoor de cliënt verzekerd is, via de basisverzekering en eventueel de aanvullende polis, wordt de behandeltijd in rekening gebracht bij de cliënt.

Bij het ontbreken van een contract met de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. De cliënt kan zelf de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.

Het tarief voor de dieetbegeleiding is duidelijk zichtbaar in de wachtkamer en op de website en wordt mondeling met de cliënt gecommuniceerd.

Behandeltijd

Behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht en tijd die de diëtist besteedt aan het individueel dieetadvies waarbij de cliënt niet aanwezig is. Onder individueel advies valt ook de analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens.
Naast een consult in de spreekkamer wordt ook een (afsluitend) telefonisch consult of een consult middels een videoverbinding (“beeldbellen”) als behandeltijd beschouwd.

Zowel de directe behandeltijd als tijd die nodig is voor het opstellen van het individueel dieetadvies wordt gedeclareerd per kwartier.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer de kosten niet door de diëtist bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. is De cliënt is gehouden om binnen 1 maand na de factuurdatum het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer. Het is aan de cliënt om door hem betaalde consulten bij zijn verzekeraar te declareren. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om van de dag daaropvolgende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Afspraak annuleren

Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult in rekening brengen. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De rekening bedraagt ten hoogste 3 maal het kwartiertarief. Afspraken op maandag dienen afgezegd te worden op de voorafgaande vrijdag voor 18:00 uur. Afspraken volgend op één of meerdere feestdagen dienen te worden afgezegd op de laatste werkdag voor de feestdag(en) voor 18:00 uur.

Beëindiging behandeling

De cliënt kan te allen tijde de behandeling, met opgaaf van reden, beëindigen. De diëtist moet hiervan op de hoogte worden gesteld, ten minste 24 uur voor een gemaakte afspraak. Ter evaluatie en in verband met het opstellen van een afsluitende rapportage t.b.v. de verwijzer zal nog een laatste afsluitend consult plaatsvinden.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen.

Klant-ervarings-onderzoek

De diëtist wordt door een aantal zorgverzekeraars verplicht om tijdens de behandeling en / of bij het afsluiten daarvan, minstens 1x per jaar een klant-ervarings-onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau. De diëtist is verplicht de resultaten van een dergelijk onderzoek aan de zorgverzekeraar beschikbaar te stellen. Dit gebeurt anoniem.

Klachten

Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, telefoonnummer 030 - 310 09 29 of via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.